«Er det mulig å lede forskere i universitets-/høyskolesektoren»

Denne boka handler om ledelse av kunnskapsmedarbeidere og bygger på 21 intervjuer med ledere og vitenskapelig ansatte ved 3 universiteter og 3 høyskoler. Den stiller spørsmålet om hva som skal til for å lede kunnskapssterke, vitenskapelige medarbeidere, som forventer høy grad av autonomi i arbeidet. Boka gir et bilde på hvor krevende og utmattende det i mange tilfeller kan være å lede forskere. Men vi får også innsikt i hva enkelte ledere har gjort for å klare å håndtere det store forventningspresset på tross av manglende støtte fra universitets- og høyskoleledelsen. Samtidig får leseren et godt innblikk i det prestasjonspresset som i mange tilfeller legges på vitenskapelige medarbeidere i et arbeidsmiljø, som kan preges av sterk rivalisering og kamp om anerkjennelse. Som en medarbeider sier det: «Det er liksom noen som er ordentlige forskere og noen som ikke er det. Så har vi noen som ikke har doktorgrad - dosenter som bare underviser. Pga presset på publisering i anerkjente tidsskrifter skapes et klasseskille og en oppfatning av hvem som forvalter en høyere sannhet og har større verdi enn andre.»

 

Bokanmeldelse av professor Paul Gooderham, NHH. Som Jørgen Lund påpeker, i 2015 bevilget staten omlag 31 milliarder kroner til universitets-/høyskolesektoren. Men hvordan styres disse midlene og til hvilken effekt? Utøves det ledelse, eller er det snakk om forvaltning? Med denne boka tar Lund oss på innsiden av denne sektoren. Han finner en reell frustrasjon blant den jevne instituttlederen over styringsmulighetene og styringsverktøy. For å forstå kildene til denne opplevelsen av skuffelse, tar han utgangspunkt i en sosiologisk analyse der rollebegrepet står sentralt. Med dette som bakteppe, presenterer Lund en rekke radikale tiltak som kan bidra til at forvaltning erstattes med ledelse. Enhver som har innehatt en lederrolle i akademia vil kjenne seg igjen i Lunds beretning. Likedan vil man oppleve Lunds forslag til endring som tankevekkende og overbevisende.