"Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg?"

 I denne boka har jeg intervjuet ledere, medarbeidere og lederutviklingskonsulenter i kunnskapsintensive bedrifter. Hensikten har vært å tegne et bilde av hvilke utfordringer ledere i slike bedrifter møter. I tillegg har jeg drøftet resultatene fra intervjuene med 5 psykologer. I boka får leseren et godt innblikk i hva det krever å være leder i en kunnskapsdrevet bedrift. Et betimelig spørsmål en av disse topplederne stiller er: «Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg.» Det sier litt om den rollen som tilrettelegger, motivator og støttespiller det forventes at ledere mestrer i stadig større grad.

 

Bokanmeldelse - Anne Karin Nordskag (kommunikasjonsrådgiver og lederutvikler) "Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg?" Det første som slår meg etter å ha lest boka til Jørgen Lund "Hvorfor skal noen ha ønske om å bli ledet av meg – med søkelys på 25 gode egenskaper for å lykkes som leder i kunnskapsbedrifter", er at de samme lederutfordringene som vi lærte om da jeg var student på Handelshøyskolen tidlig på 90-tallet, fortsatt lever i beste velgående. Det blir fristende å spørre: Evner vi ikke å lære? Et paradoks all den tid vi forventer at våre ledere skal være i stand til å både utvikle seg selv som ledere og utvikle sine medarbeidere i en tid som stadig krever endring. Da jeg ble spurt om å anmelde boka til Lund, ble jeg først begeistret; for jeg elsker bøker! Men så tenkte jeg; nok en bok om ledelse? Har vi ikke nok bøker om ledelse? Hva er det som gjør at noen skulle ønske å lese denne boka? Svaret er enkelt; vi har fortsatt ikke løst "Ledelses-koden", til tross for all forskning, HR-avdelinger, og alle de dedikerte og hardtarbeidende ledere i Norge. I tillegg er verden i kontinuerlig endring. Det er forskjell på å være leder for en industriarbeider på 1970-tallet og å være leder for en systemutvikler i 2021. Spesielt det siste gjør boken både relevant og aktuell. Boken til Lund forsøker ikke å være en generell bok om ledelse for alle, selv om mange ledere til ha nytte av å lese boken. Den zoomer inn på en gruppe medarbeidere som er spesielt relevant for mange norske ledere i 2021; kunnskapsmedarbeideren. Jørgen Lund gjør et spennende grep for å finne svar. Han dybdeintervjuer 23 ledere på Universitet og høyskoler; institusjoner som har over 200 år med erfaring i å lede kunnskapsmedarbeidere. I tillegg intervjuer han syv ledere, lederutviklere og medarbeidere fra privat sektor. Boken henter sine svar hovedsakelig fra den siste gruppen, og her finner vi kanskje bokens svake punkt. Han skriver selv innledningsvis at intervjudataene han bygger boken på, ikke er tilstrekkelig til å sette to sluttstreker under de viktige spørsmålene han stiller og de svarene han tentativt gir – men han håper de kan bidra til nok inspirasjon til at vi kan engasjere oss i temaet. Jeg syns dette er både ærlig og beskjedent skrevet av forfatteren, for boken gir mange spennende og konkrete forslag som kan være verd å prøve ut av ledere som ønsker å utvikle sine lederferdigheter, i tillegg til å stille spørsmål som vekker refleksjon. Det siste er heller ikke å forakte for en som har ambisjoner om å lykkes som leder. Jørgen Lund har drøftet hovedresultatene med fire psykologer innen organisasjonspsykologi og personlighetspsykologi, noe som bidrar til å styrke troverdigheten til boken. Det er ingen tvil om at forfatteren av boka er oppriktig engasjert og opptatt av hvordan en leder kan utvikle seg på en mest mulig effektiv måte. Mindre teori, med mer plass til erfaring, observasjoner og refleksjoner om ledelse i praksis. Boken heter "Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg", et direkte sitat fra en av intervjuobjektene, en leder i det private næringslivet. Nettopp dette spørsmålet forsøker boken å gi svar på. Hva handler god ledelse om? Hvordan kan du som leder utvikle deg til å bli en leder som andre ønsker å følge? Hvilke lederegenskaper bør en god leder ha? Hvordan skape en god samarbeids- og delingskultur blant sterke personligheter med høy kompetanse? Hvordan få dem med til å realisere mål og visjoner? Hva ønsker og trenger kunnskapsmedarbeiderne fra sine ledere? Frihet til å ta egne valg på den ene siden, samtidig som de har behov for å ha lederen "tett på" i andre situasjoner. Og sist, men ikke minst; hvordan kan en leder lede kunnskapsmedarbeidere med sterk personlighet som er vant til å gjøre som de vil? Særlig det siste spørsmålet vet jeg av egen erfaring som kommunikasjonstrener for mange ledere opp gjennom de siste 10 årene, at mange ledere grubler på og har et stort behov for å finne svar på. Boken kommer heldigvis med konkrete og praktiske forslag som vil hjelpe både ledere og HR-avdelinger som ønsker svar på alle disse spørsmålene. Jørgen Lund har vært dyktig til å dra verdifull innsikt fra sine intervjuobjekter. Det at han diskuterer ledelse også fra kunnskapsmedarbeiderens perspektiv, tilfører boken en spennende og nyttig dimensjon, for hvem er det som tross alt sitter med definisjonsmakten på hva som er god ledelse? «Jeg må ha trygghet for at lederen står bak oss. Det er ekstremt viktig når vi ofte må ta raske beslutninger og ta risikoer. Hvis det gjøres feil, er det viktig at lederen står opp for deg, men samtidig gir tilbakemelding på hva man burde gjort slik at vi lærer av det sammen. Lederposisjonen blir stadig viktigere i organisasjoner med selvstendige medarbeidere - at de går i krigen for deg, står bak deg og gir feedback og leder gjennom tilbakemeldinger. Da er det også viktig at lederen ikke glir oppover i organisasjonen og blir mindre synlig, men er nær de medarbeiderne lederen er leder for. Ellers svekkes tilliten til lederen».(Kunnskapsmedarbeider) En bok som skapt for refleksjon Boken stiller mange spørsmål. Ett av dem er om bedrifter i dag har gode nok systemer for å ta imot nye ledere og å ivareta og utvikle lederne sine på en forsvarlig og trygg måte. Mange ledere blir overlatt til seg selv. Ensomheten er stor. Ledelse er litt som samliv og barneoppdragelse. Det er bare noe du skal finne ut av selv mens du står i det. «Jeg har sett mange tilfeller av manglende lederstøtte og fravær av systemer for lederstøtte i større organisasjoner», sier en av intervjuobjektene i boken. Boken stiller også spørsmål om vi har realistiske forventninger til ledere i dag. «Signalene går slik sett i en ganske entydig retning: Dagens ledere skal mestre ulike medarbeidertyper, samtidig som de skal være visjonære, verdi- og kulturorienterte, lede strategisk, og fylle den overordnete styringsfunksjonen. Er dette realistiske forventninger å ha til ledere i lengden? Jeg lar spørsmålet henge enn så lenge.» Her vil jeg tro mange ledere kjenner seg igjen. Det skal leveres oppover, nedover og bortover. Med mange ansatte å følge opp (for mange?), blir det knapt med tid til det meste, og resultatet er at autopiloten får styre mesteparten av arbeidsdagen fordi den oppleves som raskest og mest effektiv. For meg som kommunikasjonstrener bekrefter denne boken det jeg virkelig brenner for; at evnen til å bygge sterke relasjoner og å kommunisere godt er kritisk viktig for en leder. «De dyktigste lederne ser de ansatte i øynene og har passion - de tar med folka sine på råd og er gode til å informere. De viser og forklarer alltid hvorfor noe trengs slik at det blir oppslutning og forståelse om det, og de framsnakker sine ansatte.» «Enkelt sagt er det å få med seg folk den viktigste lederoppgaven". «Sterke relasjoner tåler mye uenighet, mens svake relasjoner kommer fort i konflikt når uenigheten er stor. Sterke relasjoner medfører at vi tør å være uenige med hverandre.» Særlig dette siste utsagnet får meg til å nikke. Som håndballtrener vet jeg nøyaktig hvor viktig dette er. Dette temaet adresserer Jørgen Lund på en god måte i boken. Boken problematiserer den gamle transaksjonsslederstilen og påstår den fungerer svært dårlig på kunnskapsmedarbeidere. De motiveres av noe annet. «Motsatt vil mer anerkjennelse og fokus på den enkeltes styrker og utviklingspotensial kunne bidra til høyere motivasjon og arbeidsglede. Behovet for å oppleve mestring ligger grunnfestet i oss alle. Det kan svekkes og ødelegges over tid, eller dyrkes og stimuleres. Her kan lederen spille en uvurderlig rolle.» Nye lederstiler har tatt over; relasjonsledelse, myndiggjørende ledelse, tillitsbasert ledelse og tjenende ledelse. Hvordan forene behovet til individualister som ønsker autonomi med virksomhetens behov? Hvordan forklare det kollektive ansvaret medarbeiderne har, slik at de både forstår, aksepterer og tar det ansvaret? Dette er utfordringer ledere må evne å løse gjennom tydelige verdier og klar kommunikasjon. For meg som underviser i retorikk var det spesielt spennende å lese om hvordan en leder gikk fram for å få medarbeiderne til å bli med ham på en endring. Han tenkte prosess og var nøye på å skille mellom standpunkt og synspunkt. Interessant og smart, tenker retorikeren i meg. Å være leder er ikke enkelt. Å lede autonome kunnskapsmedarbeidere er kanskje blant det mest krevende en leder kan gjøre. Denne boka har jeg allerede anbefalt til min omgangkrets som jobber som ledere og med lederutvikling, og jeg vil absolutt også anbefale den til deg. Boken til Jørgen Lund gir deg ikke fasiten på alt du lurer på om ledelse, men den gir deg mange verdifulle refleksjoner, nyttige perspektiver og praktiske forslag. Boken oppsummeres blant annet med en liste over 25 lederegenskaper det er nyttig å utvikle, i tillegg til at den presenterer 5 konkrete tiltak som virksomheter kan iverksette for å styrke lederrollen. Alt levert på 67 effektive sider, formidlet med et lettforståelig språk omtrent fri for FFF (fremmedord, faguttrykk og forkortelser). Ikke dårlig for en bok som omhandler kunsten å lede kunnskapsmedarbeidere!