Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg?

Pris: 199,00 NOK
I denne boka har jeg intervjuet ledere, medarbeidere og lederutviklingskonsulenter i kunnskapsintensive bedrifter. Hensikten har vært å tegne et bilde av hvilke utfordringer ledere i slike bedrifter møter. I tillegg har jeg drøftet resultatene fra intervjuene med 5 psykologer. I boka får leseren et godt innblikk i hva det krever å være leder i en kunnskapsdrevet bedrift. Et betimelig spørsmål en av disse topplederne stiller er: «Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg.» Det sier litt om den rollen som tilrettelegger, motivator og støttespiller det forventes at ledere mestrer i stadig større grad.

«Er det mulig å lede forskere i universitets-/høys

Pris: 299,00 NOK
Denne boka handler om ledelse av kunnskapsmedarbeidere og bygger på 21 intervjuer med ledere og vitenskapelig ansatte ved 3 universiteter og 3 høyskoler. Den stiller spørsmålet om hva som skal til for å lede kunnskapssterke, vitenskapelige medarbeidere, som forventer høy grad av autonomi i arbeidet. Boka gir et bilde på hvor krevende og utmattende det i mange tilfeller kan være å lede forskere. Men vi får også innsikt i hva enkelte ledere har gjort for å klare å håndtere det store forventningspresset på tross av manglende støtte fra universitets- og høyskoleledelsen. Samtidig får leseren et godt innblikk i det prestasjonspresset som i mange tilfeller legges på vitenskapelige medarbeidere i et arbeidsmiljø, som kan preges av sterk rivalisering og kamp om anerkjennelse. Som en medarbeider sier det: «Det er liksom noen som er ordentlige forskere og noen som ikke er det. Så har vi noen som ikke har doktorgrad - dosenter som bare underviser. Pga presset på publisering i anerkjente tidsskrifter skapes et klasseskille og en oppfatning av hvem som forvalter en høyere sannhet og har større verdi enn andre.»